Særlige vilkår

Generelt.
 
Nedenstående vilkår er fravigelser fra lejelovgivningens alm. bestemmelser, og betragtes af parterne som særskilt fremhævede.
 
Betaling af leje m.v.
 
Lejer er endvidere pligtig som tillægs ydelse til lejen at betale:
 
Udgift til dørskilt/navnetavle i opgang som på egen entredør/porttelefonskilt og evt. omkodning af kaldeanlæg.
 
Lejer accepterer at respektere opsætning af vandmålere i lejemålet. Det medfører at lejen nedsættes med samme beløb som detlejemålet at betale i a/c vand. Efter opsætning af vandmåler vil der fremtidigt blive udarbejdet vandregnskab.

Lejer er pligtig at betale flyttegebyr/aflæsningsgebyr til varmeselskab i forbindelse med varmeaflæsning ved fraflytning.

Lejemålets stand ved indflytning.

Lejemålet er ved lejemålets indgåelse nyistandsat f.s.v. Angår maling, hvidtning og tapetsering af vægge og lofter samt pletning af træværk. Gulvene er nypudsede og nylakerede.
Lejemålet skal ved ophør afleveres i samme stand og minimum 10 arbejdsdage før lejemålets ophør (opsigelsesdato) afleveres klar til syn, hvorefter de arbejder der er nødvendige kan udføres således at ny lejer kan overtage på lejemålets udløbs dato.  Alle arbejder forudsættes udført af faguddannede håndværkere ved udlejers foranstaltning.

Såfremt afleveringen af det lejede medfører forsinkelse af den efterfølgende lejers indflytning, er udlejer berettiget til at give denne et nedslag i lejen og herefter at modregne dette i den fraflyttende lejers depositum.

Særlige vilkår.

Det bemærkes at der ikke må være vandsenge i lejligheden, legesom der ikke må installeres vaskemaskine elelr opvaske maskine i lejligheden.

Øvrige

Vandforbrug

Forbrug af vand er indkluderet i huslejen. Ved installation af evt. målere vil der blive afregnet efter forbrug.

Varme regnskab

Aalborg kommune afregner varmeforbrug pr 1 juni og regnskab kan forventes afsluttet mellem dig og FP ejendom ca 4 mdr. senere.

Internet/tv signal

Denne facilitet henhører under lejer.