Husorden

Husorden (Revideret Januar 2016)

Et godt forhold til sine naboer og udlejer er meget værd. Det skaber tryghed og tilfredshed.
 
Generelt
Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed.

Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.

Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g. Ændring af husorden
Reglerne i denne husorden kan løbende ændres eller revideres af udlejer, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

Vaskerum m.v. 

Det er ikke tilladt at opstille vaskemaskine i lejemålet.

De i fællesvaskeriet opsatte regler for brug og renholdelse udgør også en del af de gældende husordens regler. Brug af vaskeriet sker på eget ansvar med hensyn til hændelige uheld ved maskinerne samt tøjets opbevaring i vaskerummet. Udgifter ved fejl på maskiner, møntboks/kortautomat o. lign. refunderes ikke.

Tørretumblerens filter skal renses efter brug, ligesom doseringsskuffen og gummi-membranen skal rengøres for evt. overskydende vaske/skyllemiddel. Maskinerne skal desuden rengøres udvendigt og fællesarealerne i kælderen skal altid holdes ryddelige og rengjorte.
Tøjtørring o. lign. må kun ske i tørrerummet i kælder og/eller udendørs og kun på de af udlejer/vicevært anviste steder. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fælles vaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

Fællesarealer, pulterrum m.v.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt for de øvrige lejeres tilsvarende brugsret.
Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fælles arealer. Lejeren har kun ret til at disponere over 1 pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.

Lejeren må ikke tilslutte lamper, hvidevarer og andre elektriske artikler, til ejendommens kælder-og trappelys og øvrige fællesmålere.

Støj, rygning og leg i opgangen eller på ejendommens øvrige indendørs fællesarealer må ikke finde sted.

På grund af brandfare er det ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige væsker o. lign.

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen.

Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o. lign. samt graffiti vil blive
repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.

Aflåsning Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste også i dagtimerne. Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 – 07, og lejere, der finder døren ulåst i dette tidsrum, har pligt til at låse døren.

Trappeopgang

Trapperne vaskes/rengøres hver 2 uge på udlejers foranstaltning, i den forbindelse gøres der opmærksom på at rengøring af eventuelle måtter foran indgangsdør til lejlighed skal ske ved lejers egen foranstaltning (dvs eventuel bankning skal ske i det fri og støvsugning efter eget behov/skøn). 

Affald
Der må ikke henstilles kasserede effekter, møbler, hvidevarer eller lignende på ejendommens arealer, hverken i forbindelse med indflytning eller fraflytning af lejemålet. Emballage fra elektronik, hvidevarer m.v. skal man som lejer selv bortskaffe. Dette må ikke placeres i ejendommens renovationsbeholder der kun er beregnet til almindeligt husholdningsaffald.

Husholdningsaffald skal være placeret i affaldsposer, som skal være lukkede. Aviser, reklamer og flasker må ikke smides i renovationscontaineren, dette affald skal man som lejer ligeledes selv bortskaffe. Der henvises til opstillede papircontainere og flaskecontainere rundt i byen. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

Store emner der ønskes fjernet: Der henvises til Aalborg kommune bestiller ordning.

Støj, fester m.v.
Der er mere lydt i en beboelsesejendom, Derfor skal der generelt udvises hensyn over for ejendommens øvrige lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner (tv, radio m.v.) skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere. Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o. lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v. Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes, mens vinduerne er åbne.

Husdyr
Det er ikke tilladt at have dyr i lejemålet, hvilket forbud ikke alene gælder hunde og katte, men også alle former for krybdyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin, o. lign.

Vedligeholdelse

Afløb
Lejer skal holde gulvafløb og afløb fra køkkenvask, håndvask og badekar/brusekabine
rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener se nedenfor.
Hæld derfor ikke fedt og madolie i vasken, da det kan sætte sig fast i afløbsrør.
Afløb, vandlåse m.v. skal som minimum gennemgås og om nødvendigt renses en gang månedligt.
En dryppende vandhane spilder ca. 25 liter vand på et døgn. Det er 10 m3 på et år. Sørg for at skifte pakninger i dine vandhaner, når der er behov. Så gør du dig selv og miljøet en tjeneste!

Følgende oversigt viser, hvilke typer af vedligehold og reparationer som lejer er ansvarlig for samt udfører/bestiller og betaler for:

•    Stoppet afløb i køkken eller bad til faldstamme.
•    Reparation af haner og pakninger.
•    Rensning af vand/-luftblander.
•    Ventilationsventiler,vandlåse og emhætte.
•    Toiletcisterne: pakning og afkalkning.
•    Afkalkning af fliser og haner m.v..
•    Reparation eller udskiftning af låse og nøgler. Revnet toiletskål eller håndvask.
•    Reparation af opvaskemaskine.

Udluftning
Lejer forpligtiger sig til at sørge for god udluftning på badeværelset, således at fugt og vandskade undgås, samt opsætning af badeværelsesforhæng og evt. opsætning af stang. Lejer er i øvrigt forpligtet til at lufte ud i hele lejemålet, minimum en gang dagligt.
Vedligeholdelse af det gode indeklima.

Med gode inde klimavaner kan du mindske risikoen for fugt og skimmelsvamp.
Skimmelsvampe vokser kun, hvor den relative fugtighed på overfladerne er over 75%. Hav derfor sunde inde klimavaner og evt. hold øje med fugtniveauet. En fugtmåler kan give et lille fingerpeg, om du lufter nok ud.

Følg disse råd for at opnå et godt indeklima:

  • Luft ud med gennemtræk i kort tid dog således ar alt luft udskiftes.
  • Opvarm alle rum til normal stuetemperatur.
  • Der bør være luftcirkulation under sengen.
  • Stil møbler mindst 10 cm fra ydervægge.
  • Hæng ikke malerier på en ydervæg.
  • Hæng ikke tøj til tørre indendørs.
  • Luk døren til badeværelset under badning. Luft ud.
  • Har du en emhætte, så brug den under madlavning.
  • Sov med åbent vindue og soveværelse døren lukket - eller lukket vindue og åben soveværelse dør.
  • Vask bruseforhænget ofte.

Opvarmning
Luk ikke for varmen om vinteren. Manglende opvarmning kan medføre frostsprængninger i vandrør og forårsage vandskader med meget store omkostninger til følge.
Lejer er ansvarlig for opvarmning af sit lejemål og derfor også for skader ved manglende overholdelse heraf.


Vedligehold af gulve
Fejlagtig brug, pleje og vedligeholdelse af gulve vil med tiden resultere i misligholdelse, som lejer skal betale for at få udbedret ved fraflytning.

Skånsom pleje af trægulve:
Daglig: Tørmopning eller støvsugning
Grundig: Vask med mikrofibermoppe. Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet.
Det er skadeligt at lvåde klude henligge på linoleum belægninger i længere tid.
Forebyggelse: Stop fugt og snavs ved hoveddøren med effektive aftørringsmåtter. Grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstole underlag og filtdupper under stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker.

Eksempler på misligholdelse af trægulve:
Gulvlakken er gennem slidt og der er begyndende skader på gulvbrædderne, som kræver slibning og lakering eller endnu værre; afhøvling eller udskiftning af dele af gulvet
Undgå misligholdelses omkostninger på trægulve ved at gribe ind i tide i. Er lakken eksempelvis pletvis gennemslidt, tilrådes det at foretage ny (pletvis) lakering inden større skade opstår.

Gulve med linoleum eller vinylbeklædning plejes og vedligeholdes ved rengøring med sæbespåner.